english version | Kontakt | Mapa | Logowanie

Studium Policealne

Technik Administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Technik administracji posiada uniwersalne kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.

Analiza ofert pracy wykazała, że bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na techników administracji jest stabilne i stosunkowo wysokie.

Firmy, w których nasi absolwenci znaleźli pracę:

- Administracja samorządowa i specjalna
- Urzędy państwowe
- Urząd Marszałkowski
- ZUS
- Różnego rodzaju przedsiębiorstwa

Przedmioty nauczania teoretycznego:
1. Język obcy w administracji
2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
3. Podstawy prawa cywilnego
4. Podstawy prawa pracy
5. Podstawy prawa administracyjnego
6. Podstawy finansów publicznych
7. Podstawy przedsiębiorczości – prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Przedmioty nauczania praktycznego:
1. Wykonywanie pracy biurowej
2. Postępowanie w administracji

Praktyka zawodowa: 8 tygodni (320 godzin)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego:
Świadectwo potwierdzające kwalifikację: Obsługa klienta w jednostkach administracji
Na podstawie dwóch świadectw potwierdzających kwalifikację - dyplom technika administracji.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !